side-area-logo
Image module

Szkolenia ze zdarzeń masowych i mnogich.

Warsztaty TRIAGE skierowane są do:

 

 • Ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy.
 • Ratowników z ukończonym szkoleniem KPP.
 • Stacji pogotowia ratunkowego
 • PSP i OSP
 • Grup ratownictwa specjalistycznego
 • Ratowników medycznych i ratowników działających w ramach struktur MSW i MON.
 • Jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.
 • Pracowników Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, szpitalnych izb przyjęć.

 

Czas trwania:

 • 8 godzin (1 dzień)

lub

 • 16 godzin (2 dni), poszerzone o ćwiczenia w działaniach Rescue Task Force (RTF).

Ilość uczestników: 10-20 osób.

Co to jest RTF?

Rescue Task Force (RTF) to połączenie sił służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i służb ratowniczych, pozwalające na działanie ratowników i ratowników medycznych w tzw. Warm Zone czyli strefie ciepłej. Efektem jest ratowanie poszkodowanych w punkcie doznania obrażeń i większa przeżywalność pacjentów. Działanie w zespole RTF wymaga dodatkowego szkolenia z technik ratowniczych w Warm Zone oraz doskonalenia współpracy z policją lub siłami zbrojnymi. Więcej o RTF znajdziesz tutaj (tutaj link do artykułu o RTF, który się pisze i do The Hartford Consensus)  

Instruktorzy: ratownicy medyczni Grupy TRIAGE, psycholodzy, operatorzy jednostki AT.

Ćwiczenia w trakcie Warsztatów Triage, za pisemną zgoda uczestników, dokumentowane są w postaci filmów i zdjęć,

co pozwala na wnikliwą analizę czynności wykonanych prze kursantów.

Warsztaty jednodniowe (8 godzin).

Tematyka:

 • Zdarzenia masowe i mnogie  (MCI) – charakterystyka.  Przykłady zdarzeń.
 • Zdarzenia masowe i mnogie z użyciem środków CBRNe.
 • Systemy segregacji poszkodowanych.
 • Charakterystyka systemów START, JumpSTART i  ich modyfikacje.
 • Koordynacja zdarzenia masowego. Algorytmy METHANE, CHALETS i inne.
 • Checklisty dla Koordynatora Akcji Medycznej.
 • Zasady alokacji poszkodowanych.
 • Tworzenie i opieka nad punktami medycznymi.
 • Koordynacja punktu medycznego „czerwonego”.
 • Łączność radiowa podczas zdarzenia masowego. Koordynacja akcji przy użyciu środków łączności.
 • Aspekty psychologiczne zdarzeń masowych i mnogich. Działania w sytuacji masywnego obciążenia psychicznego. Psychologiczna opieka nad poszkodowanymi oraz udzielającymi pomocy.
 • Wyposażenie zestawu do zdarzeń masowych.
 • Przygotowanie do zdarzeń masowych i mnogich na przykładzie europejskich syste-mów ratownictwa medycznego.

Ćwiczenia:

 • Ocena poszkodowanego i nadanie priorytetu.
 • Dodatkowe czynności medyczne wykonywane w trakcie segregacji.
 • Tworzenie punktów medycznych.
 • Alokacja poszkodowanych – priorytety transportowe wśród poszkodowa-nych z grupy „czerwonej”.
 • Postępowanie na wypadek wystąpienia zagrożenia w trakcie akcji udzielania pomocy.
 • Trening z użyciem środków łączności i checklist.
 • Zasady współpracy ze służbami medycznymi. 

  Ćwiczenia symulacyjne:

 • Jednodniowe warsztaty przeznaczone dla osób posiadających szkolenie KPP (PSP, OSP, WOPR, GOPR, służby MSW i MON) oraz dla ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy.
 • Polecane stacjom pogotowia ratunkowego, grupom ratownictwa specjalistycznego i jednostkom współpracującym z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.
 • Istnieje możliwość uzyskania punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych.
 • Warsztaty zakończone wydaniem certyfikatu, na życzenie również w języku angielskim.

Warsztaty dwudniowe (16 godzin), przy współpracy z operatorami jednostki AT.

Tematyka warsztatów jednodniowych oraz:

 • Działania medyczne w środowisku niebezpiecznym (Warm Zone).
 • Wyposażenie medyczne w działaniach RTF.
 • Środki ochrony osobistej.
 • Zasady tworzenia przejściowych punktów medycznych (PCP) i wstępnego leczenia pacjentów.
 • Ewakuacja pacjentów z zagrożonego obiektu.
 • Ćwiczenia symulacyjne.
 • Dwudniowe warsztaty przeznaczone są dla ratowników medycznych i ratowników

z ukończonym kursem KPP, pielęgniarek i lekarzy chcących nabyć lub poszerzyć umiejętności pracy w środowisku potencjalnie niebezpiecznym (Warm Zone).

 • Polecane funkcjonariuszom służb mundurowych, stacjom pogotowia ratunkowego i grupom specjalistycznym współpracującym z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Szkolenie zakończone wydaniem certyfikatu, na życzenie również w języku angielskim.